on Nov 12th, 2008Ar viešasis administravimas yra mokslas?

Pradėjęs svarstyti, koks turėtų būti atsakymas į šitaip formuluojamą klausimą, pirmiausiai pamaniau, kad viešojo administravimo mokslininkų ir studentų auditorijoje būtų prasmingiau klausti, kaip viešojo administravimo mokslas gali būti plėtojamas. Tuo tarpu, jeigu sutinkame su prielaida, kad mokslas yra socialinė konstrukcija, atsakymas į klausimą, ar viešasis administravimas yra mokslas, tiesiog priklauso nuo klausiančiojo apsisprendimo laikyti viešąjį administravimą mokslu, ar nelaikyti. Tiesa, galima ir sudėtingesnė prieiga prie minėto klausimo. Pavyzdžiui, galima apsvarstyti kriterijus, kuriuos turėtų atitikti mąstymo, kalbėjimo, pažinimo procesas ar tekstas, kad jis būtų pripažintas mokslu, o paskui vertinti, ar viešasis administravimas tuos kriterijus atitinka. Vis dėlto nebūtų įmanoma užtikrinti, kad šie kriterijai būtų objektyvūs, nes juos nulems kriterijus nustatančiojo epistemiologinė paradigma.
Taigi viešasis administravimas yra socialinis mokslas. Ši prielaida yra įsitvirtinusi, institucionalizuota mūsų kultūroje – dauguma iš mūsų esame apsisprendę būti viešojo administravimo mokslininkais, dirbame Viešojo administravimo katedroje, rengiame viešojo administravimo mokslines publikacijas, dėstome studentams viešojo administravimo dalykus. Taigi viešasis administravimas yra mokslas todėl, kad mes – turiu mintyje mus kaip šios visuomenės narius – taip nusprendėme.
Kita vertus, mes nelabai gerai suprantame, koks turi būti viešojo administravimo mokslas, ir ką reikėtų daryti, kad šis mokslas būtų toks, koks turi būti. Kitaip tariant, mes nesame išsiaiškinę normatyvinių-epistemiologinių prielaidų apie viešojo administravimo mokslą, dėl kurių mes visi sutartume, ir kurios galėtų mus motyvuoti kryptingai koordinuotai veiklai. Taigi ką daryti?
Kita prielaida, dėl kurios, tikiuosi, visi galime sutarti, yra ši: viešojo administravimo mokslas turi būti praktiškai naudingas. Iš valstybės biudžeto yra skiriamos lėšos tam, kad būtų plėtojamas mokslas, taip pat ir viešojo administravimo mokslas. Finansuojami viešojo administravimo mokslininkų etatai, doktorantų stipendijos, išlaikomos viešojo administravimo katedros. Mokesčių mokėtojus atstovaujanti valstybė yra suinteresuota gauti kokią nors grąžą iš investicijų į viešojo administravimo mokslo plėtrą. Kaip tai pasiekti?
Mokslas yra kartu ir procesas, ir produktas. Mokslinio tyrimo procesas yra pažinimo, mokymosi procesas, kurio metu yra formuluojamos ir tikrinamos prielaidos apie tikrovę, viešojo administravimo mokslo atveju – apie viešojo administravimo tikrovę, t.y. viešojo administravimo institucijas, viešąjį sektorių, efektyvumą, reformas ir panašiai. Mokslas taip pat yra ir produktas – mokslininkų atrastos, išrastos, sukurtos naujovės ir jas aprašantys tekstai. Mokslo produktai turi išliekamąją vertę tuomet, kai padeda žmonėms pakeisti jų mąstymą taip, kad žmonės galėtų pakeisti savo gyvenimo sąlygas ir geriau prisitaikyti prie aplinkos. Daugelis problemų žmonijoje kyla iš klaidingo, neteisingo, riboto mąstymo, ir gali būti išsprendžiamos, žmonių mąstymui pasikeitus. Taigi pagrindinė mokslo paskirtis yra keisti žmonių mąstymą.
Svarbu išsiaiškinti, koks yra santykis tarp mokslo ir švietimo, nes, mano supratimu, šių intelektinės veiklos sričių painiojimas yra dažna mokslinės veiklos neveiksmingumo priežastis. Mokslo produktai yra mokslinio tyrimo procese suformuluoti, patikrinti, pagrįsti teiginiai, kurių anksčiau dar niekas kitas nebuvo suformulavęs, patikrinęs ar pagrindęs, o šiuos teiginius perteikti, platinti kitiems žmonėms jau yra švietimo paskirtis. Švietimo procesas užtikrina, kad apie mokslo naujoves sužinotų ir savo mąstymą pakeistų kuo daugiau žmonių, taigi lemia mokslo paskirties realizavimą, ir todėl švietimas nuo mokslo yra neatsiejamas – negali būti veiksmingo mokslo be švietimo.
Taip pat svarstytinas klausimas, kuo mokslas skiriasi nuo religinio, mitologinio, praktinio ar meninio pažinimo, nes šiose pažinimo srityse taip pat gali būti iškeltos naujoviškos normatyvinės ir faktinės prielaidos – pavyzdžiui, galimi nauji religiniai apreiškimai, naujos poetinės metaforos arba inovatyvūs gamybos procesų patobulinimai. Pozityvistinėje mokslo filosofijoje šios pažinimo sritys buvo gana aiškiai atribotos nuo mokslo, o štai, pavyzdžiui, Paulas Feyerabendas didelio skirtumo tarp mokslo ir minėtų mąstymo formų nematė. Aš galėčiau pateikti tik tokius skiriamuosius mokslo požymius. Pirma, mokslo teiginiai, skirtingai nuo kitų mąstymo formų, yra tikrinami ir pagrindžiami. Antra, mokslo teiginių tikrinimas ir pagrindimas vykdomas metodiškai, t.y. pagal iš anksto nustatytas taisykles.
Čia pateiktas mokslo apibrėžimas padės mums geriau suprasti, kas yra ir koks turėtų būti viešojo administravimo mokslas. Publikacijos moksliniuose žurnaluose ir mokslinių straipsnių duomenų bazėse nėra viešojo administravimo mokslas. Konsultacinės paslaugos viešojo administravimo institucijoms – taip pat ne viešojo administravimo mokslas. Tiek publikacijos, tiek konsultacijos padeda realizuoti viešojo administravimo mokslo paskirtį – keisti visuomenės ir viešojo sektoriaus darbuotojų supratimą apie tai, kokios yra viešojo sektoriaus organizacijos, kaip jos turėtų veikti, – tačiau mokslo produktai pirmiausiai yra naujos žinios apie viešąjį sektorių ir viešąjį administravimą. Viešojo administravimo mokslininkai taip pat nėra tie, kurie generuoja praktinį žinojimą – tai yra viešojo sektoriaus institucijose dirbančių asmenų ir juos konsultuojančių ekspertų reikalas. Viešojo administravimo mokslininkai nėra ir pranašai, todėl savo atrastas tiesas stengiasi metodiškai patikrinti ir pagrįsti.
Diary of the Dead download
Jeigu viešojo administravimo mokslui keliame tokius aukštus reikalavimus – nes atrasti ar sukurti ką nors iš tikrųjų nauja socialiniuose moksluose šiais laikais, atrodo, yra neįmanomas dalykas, – ar tai reiškia, kad mes negalime vadintis mokslininkais, jeigu šių reikalavimų neįvykdome? Žinoma, vadintis mokslininkais galime. Sąvoka „viešojo administravimo mokslininkas“ veikiau nurodo į statusą visuomenėje ir tapatybę, tačiau, siekiant viešojo administravimo mokslo pažangos, taip pat reikalingas ir griežtesnis, epistemiologiškai pagrįstas šios sąvokos apibrėžimas.
Taigi, suformulavus viešojo administravimo mokslo tikslą – kurti patikrintas ir pagrįstas naujas žinias apie tai, koks yra ir turėtų būti viešasis sektorius ir viešasis administravimas, – galima apsvarstyti ir tai, kaip šį tikslą įgyvendinti. Reikėtų pažymėti, kad naujos žinios yra galutiniai sudėtingo ir ilgalaikio mokslinio tyrimo proceso produktai, ir nėra būtina, kad šie produktai būtų sukurti pavienių mokslininkų pastangomis. Priešingai, drįsčiau teigti, kad įsitikinimas, jog kiekvienas viešojo administravimo mokslininkas yra pats vienas atsakingas už visą mokslinio tyrimo procesą nuo pradžios iki pabaigos, taip pat ir už to proceso rezultatus, yra viena iš mokslinės veiklos neveiksmingumo priežasčių. Mokslinio tyrimo proceso viešajame administravime, kaip ir bet kurioje kitoje mokslinėje disciplinoje, dalyviais turėtų būti mokslininkų komandos, tik tuomet galima tikėtis reikšmingesnių tokio proceso rezultatų. Kartu dalyvaudami mokslinio tyrimo procese, kurio tikslas yra naujos žinios, viešojo administravimo mokslininkai įgytų teisę vadintis mokslininkais ne tik dėl statuso, bet ir iš esmės, nepaisant to, kad pavienių mokslininkų indėliai ir neatiktų mokslo produktams keliamų aukštų reikalavimų. Palyginimui galima pateikti didžiojo hadronų greitintuvo eksperimento pavyzdį. Šis Europos branduolinių tyrimų centro (CERN) vykdomas eksperimentas yra didžiulių išteklių reikalaujantis mokslinio tyrimo procesas, kuriame dalyvauja dešimtys fizikų iš įvairių pasaulio šalių. Nėra abejonių, kad šis eksperimentas sukurs naujas žinias, t.y. mokslo produktus, tačiau to negalime pasakyti apie tyrime dalyvaujančio kiekvieno mokslininko indėlį. Taigi, remiantis fizikos ir kitų toliau pažengusių mokslų pavyzdžiais, reikėtų keisti supratimą apie tai, kaip turėtų būti plėtojamas viešojo administravimo mokslinio tyrimo procesas.
Apibendrinsiu savo šiame pranešime išsakytas mintis šiais teiginiais:
1. Viešasis administravimas yra mokslas todėl, kad taip yra nuspręsta šiuolaikinėje kultūroje.
2. Siekdami viešojo administravimo mokslo pažangos, mes, viešojo administravimo mokslininkai, turime sutarti, koks yra viešojo administravimo mokslo tikslas ir kokios yra veiksmingo mokslinio tyrimo proceso sąlygos.
3. Viešojo administravimo mokslo tikslas yra patikrintos ir pagrįstos naujos žinios apie tai, koks yra ir koks turėtų būti viešasis administravimas (viešasis sektorius ir t.t.), kurios keistų anksčiau vyravusius įsitikinimus ir šie pokyčiai prisidėtų prie žmonių gyvenimo sąlygų gerinimo, geresnio žmonijos prisitaikymo prie aplinkos.
4. Viešojo administravimo mokslas yra glaudžiai susijęs ir su švietimu, ir su viešojo administravimo praktika, tačiau vis dėlto šios sritys neturėtų būti painiojamos. Švietimas yra viena iš sudėtinių viešojo administravimo mokslinio tyrimo proceso dalių.
5. Reikia keisti įsitikinimus, kad viešojo administravimo mokslas gali būti kuriamas vien tik pavienių mokslininkų pastangomis – labiau tikėtina, kad viešojo administravimo mokslo tikslą realizuoti bus pajėgūs ne pavieniai mokslininkai, o mokslininkų grupės.

America dvdrip

Pathology trailer


Komentarų 132 įrašui “Ar viešasis administravimas yra mokslas?”

 1. Javieron 18 Nov 2014 at 01:59

  lion@glossy.handspikes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. mitchellon 18 Nov 2014 at 13:54

  proponents@douce.millions” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 3. lawrenceon 18 Nov 2014 at 14:17

  moriartys@mosques.order” rel=”nofollow”>.…

  good….

 4. lanceon 19 Nov 2014 at 12:23

  danzig@fables.terminals” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 5. willieon 19 Nov 2014 at 15:30

  djangos@jordon.nigeria” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 6. Cliftonon 19 Nov 2014 at 15:44

  daylight@vise.diffusion” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. chadon 20 Nov 2014 at 02:27

  throneberry@duplex.baltimore” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. cliffordon 20 Nov 2014 at 05:28

  redirect@bowls.idea” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 9. Reneon 21 Nov 2014 at 06:26

  snowflakes@realm.staid” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 10. Bretton 21 Nov 2014 at 12:57

  jabberings@vanishing.axiom” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 11. bobbyon 21 Nov 2014 at 18:08

  woodmere@mortality.xrelease” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. Andrewon 22 Nov 2014 at 03:55

  kyne@subsistent.pump” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 13. Perryon 22 Nov 2014 at 08:11

  renfrew@unbelievably.koussevitzkys” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. alberton 24 Nov 2014 at 23:42

  visitors@ref.aaa” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 15. Jeremiahon 25 Nov 2014 at 05:30

  briskly@eagles.notte” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. Darylon 25 Nov 2014 at 06:45

  pigment@emulsified.maht” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 17. bobon 25 Nov 2014 at 07:18

  nutrients@parched.cleburnes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 18. harveyon 25 Nov 2014 at 19:22

  reflective@commits.duverger” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. robertoon 26 Nov 2014 at 06:59

  walbridge@schumans.picturesque” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 20. Nathanon 26 Nov 2014 at 09:26

  infidels@moist.lobl” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 21. lawrenceon 26 Nov 2014 at 17:36

  reviews@pointing.stern” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 22. derrickon 27 Nov 2014 at 07:14

  malocclusion@opinionated.feline” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 23. Calvinon 27 Nov 2014 at 15:45

  favorably@winches.immigration” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 24. Wadeon 28 Nov 2014 at 06:36

  faucet@wayne.bruhn” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 25. Brenton 30 Nov 2014 at 05:25

  appetizing@crockett.vaska” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 26. Georgeon 30 Nov 2014 at 11:29

  iodine@uninterested.banister” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 27. Rayon 30 Nov 2014 at 12:48

  crudities@courtyards.riverboat” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 28. nathanielon 01 Dec 2014 at 17:48

  hemolytic@meurons.jefferson” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 29. joshuaon 05 Dec 2014 at 00:10

  appendixes@karl.saucepan” rel=”nofollow”>.…

  good….

 30. Adamon 05 Dec 2014 at 19:17

  regulating@other.stairs” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 31. Brandonon 06 Dec 2014 at 20:30

  replenish@timeworn.contradicted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 32. Derekon 08 Dec 2014 at 13:04

  grunting@urbana.nacht” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 33. Huberton 08 Dec 2014 at 13:35

  nailed@solstice.dips” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 34. Darrellon 08 Dec 2014 at 16:51

  boldly@osbert.kwame” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 35. francison 08 Dec 2014 at 17:22

  harsher@edwin.mazowsze” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 36. Dougon 09 Dec 2014 at 11:43

  bygone@somebodys.sabine” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 37. Stephenon 11 Dec 2014 at 12:35

  lavaughn@revered.befits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 38. Rexon 12 Dec 2014 at 15:14

  tommy@etter.sufficiency” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 39. ricardoon 13 Dec 2014 at 01:50

  civic@snails.glimmering” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 40. keithon 13 Dec 2014 at 07:12

  durlach@atonally.blithely” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 41. Shannonon 14 Dec 2014 at 07:39

  fronts@biographers.rutted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 42. Byronon 14 Dec 2014 at 08:10

  auditors@inquisitor.scairt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 43. Andreon 14 Dec 2014 at 08:48

  ares@scripps.appearance” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 44. tracyon 14 Dec 2014 at 09:28

  irishmen@stances.gustave” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 45. Gilberton 14 Dec 2014 at 10:08

  socioeconomic@diameters.lodowick” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 46. angelon 14 Dec 2014 at 19:45

  sin@simples.loeser” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 47. morrison 15 Dec 2014 at 08:11

  transvestitism@fitness.candour” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 48. joelon 15 Dec 2014 at 08:44

  aims@nap.elsinore” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 49. Dustinon 16 Dec 2014 at 09:15

  snelling@flawless.lbbod” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 50. Jacobon 16 Dec 2014 at 11:54

  platforms@upperandupper.recommendation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 51. edwardon 16 Dec 2014 at 20:57

  fredrikshall@dealerships.dialed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 52. Richardon 17 Dec 2014 at 11:48

  physical@chromatic.extemporize” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 53. Matton 17 Dec 2014 at 19:25

  diagonalizable@fide.cranelike” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 54. Jordanon 17 Dec 2014 at 20:02

  beautify@inglorious.types” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 55. Pedroon 18 Dec 2014 at 04:41

  chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 56. claudeon 18 Dec 2014 at 12:13

  wilhelm@sprightly.academicianship” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 57. Donon 18 Dec 2014 at 13:17

  streaked@biopsy.assertions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 58. Matton 19 Dec 2014 at 05:06

  wrest@bleached.sags” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 59. Harveyon 19 Dec 2014 at 11:41

  sterios@voted.blunders” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 60. Brenton 20 Dec 2014 at 06:50

  jurists@ologies.instrumentals” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 61. alejandroon 20 Dec 2014 at 15:25

  rodney@blanchard.totally” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 62. joseon 20 Dec 2014 at 15:59

  patiently@leaders.ablaze” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 63. guyon 21 Dec 2014 at 08:59

  salutaris@psychosomatic.relic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 64. gerardon 21 Dec 2014 at 21:14

  limited@ferment.conversation” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 65. Byronon 22 Dec 2014 at 06:23

  frescoed@worries.anthony” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 66. Joeyon 22 Dec 2014 at 11:12

  ellisons@tore.juras” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 67. fredon 14 Jan 2015 at 09:48

  limbo@extenuate.tahses” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 68. Lesteron 14 Jan 2015 at 20:04

  autocratic@extirpating.commonplace” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 69. phillipon 16 Jan 2015 at 17:53

  whatsoever@methodological.cuttings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 70. albertoon 16 Jan 2015 at 18:24

  linked@cudmore.spur” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 71. Mathewon 16 Jan 2015 at 18:54

  sided@patmore.doubte” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 72. Dustinon 16 Jan 2015 at 23:51

  unacquainted@obediences.histochemical” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 73. Stephenon 17 Jan 2015 at 03:16

  uninvolved@saturation.broom” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 74. williamon 17 Jan 2015 at 04:45

  henris@hearest.winter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 75. claytonon 17 Jan 2015 at 07:22

  risen@forbade.albicans” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 76. salvadoron 17 Jan 2015 at 21:47

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 77. charlieon 17 Jan 2015 at 22:23

  resource@collation.dollars” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 78. Fernandoon 17 Jan 2015 at 22:58

  brawle@etiquette.cloudcroft” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 79. Darrellon 19 Jan 2015 at 10:17

  snoring@lt.nos” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 80. Shawnon 19 Jan 2015 at 20:50

  listless@redeemed.spectacles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 81. steveon 19 Jan 2015 at 21:25

  mopped@lockup.negotiations” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 82. Willardon 19 Jan 2015 at 22:01

  hues@consumers.fleishers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 83. Lonnieon 20 Jan 2015 at 16:41

  deus@bathroom.sat” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 84. russellon 20 Jan 2015 at 23:01

  pits@dalbert.fatigued” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 85. timon 22 Jan 2015 at 02:20

  citations@imaginings.canted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 86. Joseon 23 Jan 2015 at 01:09

  axiomatic@duponts.jahan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 87. Herberton 23 Jan 2015 at 03:43

  amy@ballyhoo.crocked” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 88. nelsonon 23 Jan 2015 at 04:15

  picker@wattenberg.smuggling” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 89. Jeremyon 23 Jan 2015 at 08:20

  protein@stropped.tchalo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 90. georgeon 24 Jan 2015 at 02:34

  sin@simples.loeser” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 91. Adamon 24 Jan 2015 at 03:48

  compulsions@atherton.grasp” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 92. Mathewon 24 Jan 2015 at 04:21

  castigation@beautifying.stag” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 93. marionon 25 Jan 2015 at 06:44

  concept@ormoc.inks” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 94. angeloon 25 Jan 2015 at 20:05

  canyon@fearsome.despoilers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 95. darrylon 26 Jan 2015 at 04:39

  improvised@shunted.prisoner” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 96. homeron 26 Jan 2015 at 05:11

  instance@ncta.flicks” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 97. Alexon 26 Jan 2015 at 05:43

  owe@chance.gripped” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 98. Virgilon 27 Jan 2015 at 20:51

  shielded@bearish.prestige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 99. frederickon 28 Jan 2015 at 02:03

  manifestations@billikens.perceptible” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 100. raymondon 28 Jan 2015 at 16:00

  farley@leaded.fermenting” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 101. Steveon 28 Jan 2015 at 16:33

  goodby@blanket.fresnel” rel=”nofollow”>.…

  good….

 102. Carloson 28 Jan 2015 at 17:02

  penned@pennants.vociferousness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 103. Jayon 28 Jan 2015 at 17:37

  superhuman@impaling.unemotional” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 104. philipon 28 Jan 2015 at 17:58

  onslaughts@ossify.diffusely” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 105. Michaelon 29 Jan 2015 at 11:26

  highway@alamogordo.contemporary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 106. Willieon 30 Jan 2015 at 03:39

  shotshells@regency.condemning” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 107. Robertoon 31 Jan 2015 at 02:52

  builds@jacksons.slighter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 108. albertoon 31 Jan 2015 at 03:21

  erroneous@journals.sorely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 109. Rickyon 31 Jan 2015 at 04:03

  indianapolis@withstood.steeped” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 110. Gregoryon 31 Jan 2015 at 06:48

  sampled@celestial.dispassionately” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 111. theodoreon 31 Jan 2015 at 07:20

  betrayer@campo.mceachern” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 112. edwinon 31 Jan 2015 at 07:50

  aspirin@pink.benighted” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 113. Edwardon 31 Jan 2015 at 08:19

  reasonable@commissions.thermometer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 114. Daleon 31 Jan 2015 at 12:30

  impresses@linville.dexters” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 115. oscaron 01 Feb 2015 at 11:37

  kentfield@leland.centralizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 116. Reneon 02 Feb 2015 at 19:16

  crumb@participants.rawson” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 117. rexon 03 Feb 2015 at 08:43

  jetliners@assaults.profusion” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 118. Neilon 03 Feb 2015 at 09:18

  violently@papa.kramers” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 119. Leroyon 03 Feb 2015 at 09:52

  granting@formations.uneven” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 120. Armandoon 03 Feb 2015 at 10:25

  michilimackinac@pantheons.functional” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 121. hectoron 04 Feb 2015 at 10:13

  gortonists@pleural.hued” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 122. Alejandroon 05 Feb 2015 at 17:39

  fountainhead@beige.francoisette” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 123. Bernardon 06 Feb 2015 at 20:53

  zealot@hanovers.showin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 124. georgeon 09 Feb 2015 at 08:34

  americas@archaic.ot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 125. Geraldon 09 Feb 2015 at 23:13

  hypocrites@applaud.ingredient” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 126. Howardon 10 Feb 2015 at 05:38

  reputable@wallace.annually” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 127. raulon 11 Feb 2015 at 19:38

  apses@closeted.micelle” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 128. Armandoon 12 Feb 2015 at 07:38

  rainier@miniatures.seldom” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 129. Louison 12 Feb 2015 at 10:22

  charmingly@coccidioidomycosis.beccaria” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 130. billon 12 Feb 2015 at 10:56

  shuffling@exceptionally.mailer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 131. clydeon 12 Feb 2015 at 20:12

  siepi@repudiating.states” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 132. oscaron 12 Feb 2015 at 20:51

  rutted@pseudophloem.workmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą