on Sep 2nd, 2008Ar reikalinga vietos demokratija? II

Pratęsiu prieš metus Norvegijoje skaityto pranešimo apžvalgą.

Pranešime taip pat pateikiau savo poziciją demokratijos teoretikų debatų, kurios sprendimų priėmimo procedūros yra geresnės, t.y. labiau demokratiškos – rinkėjų atstovavimas (atstovaujamoji demokratija), referendumai ar rinkėjų apklausos (tiesioginė demokratija) ar diskusijos, argumentavimas (deliberatyvinė demokratija), – atžvilgiu. Mano įžvalga buvo ta, kad argumentai dėl vienos ar kitos procedūros pranašumų remiasi iš prigimties skirtingomis prielaidomis, todėl teoretikai tarpusavyje nesusikalba. Vieni argumentai remiasi faktinėmis prielaidomis – vertinamos realiai veikiančios institucijos, konstatuojamos problemos ir iš tokių vertinimų išvedami normatyviniai siūlymai. Kiti argumentai remiasi normatyvinėmis prielaidomis – tam tikri normatyviniai teiginiai išvedami iš bendresnių principų. Visapusiškos demokratijos teorija galėtų plėtoti kontingencinę perspektyvą, t.y. poziciją, jog atstovavimo, tiesioginio valdymo ar svarstymų procedūros yra veiksmingos priklausomai nuo specifinės sprendimų priėmimo situacijos.

Kita pranešimo dalis buvo skirta klausimui “Kokia turi būti visuomenė ir piliečiai, kad demokratija būtų sėkminga?”, t.y. buvo formuluojami tam tikri normatyviniai teiginiai apie vieną iš demokratijos elementų – sprendimų priėmimo proceso dalyvius. Buvo argumentuojama, kad sėkmingoje demokratijoje piliečiai turi būti kompetentingi, jie turi turėti tinkamų žinių ir tinkamą motyvaciją. Buvo išskirti du žinių, norint sėkmingai dalyvauti sprendimų priėmimo procese, lygmenys. Pirmajam lygmeniui priklauso žinios apie tikslus ir principus, t.y. žinios apie teises (”ką aš galiu daryti?”), pareigas (”ką aš privalau daryti”), asmeninius interesus (”kas yra man gerai?”), grupinius interesus (”kas yra gerai grupei, kuriai aš priklausau?”) ir viešąjį interesą (”kas yra gerai visuomenei, žmonijai, pasauliui ir pan. ?”).Antrajam lygmeniui priklauso žinios apie aplinką ir priemones, kitaip tariant, žinios apie sistemas (”kokios yra sistemos ir kokios jos turėtų būti?”), procesus (”kokie yra procesai ir kokie jie turėtų būti?”), taisykles (”kokios yra taisyklės ir kokios jos turėtų būti?”) ir veiksmus (”kaip aš turiu veikti?”).

Taip pat svarsčiau, kokia piliečių motyvacija yra svarbi sėkmingai demokratijai. Buvo suformuluotos dvi sąlygos: viena vertus, situacijoje, kai grupiniai interesai susiduria su asmeniniais interesais, piliečiai turėtų teikti pirmenybę grupiniams interesams; kita vertus, viešojo intereso ir grupinių bei asmeninių interesų konflikto atvejais piliečiai turėtų teikti pirmenybę viešajam interesui.

007 The Spy Who Loved Me movies Aptardamas pilietinės visuomenės sampratas pastebėjau, kad pilietinė visuomenė, kaip ją apibūdino A.Toquevillis arR.Putnamas, normatyviniu požiūriu yra brandesnė nei pilietinė visuomenė pagal Rytų Europos intelektualų A.Michniko ir J.Kuronio apibrėžimą. Pirmuoju atveju pilietinė visuomenė suprantama kaip veiksmingo viešojo valdymo sąlyga, antruoju atveju pilietinė visuomenė apibrėžiama kaip nuo valdžios nepriklausoma veikimo sfera, tam tikra atsvara valdžiai. Tokią išvadą galima padaryti iš mano pasiūlytų pagrindinių brandžios pilietinės visuomenės charakteristikų: intensyvumo, funkcionalumo, nepriklausomybės nuo išteklių, pasitikėjimo, interesų prioritetizavimo (Šios charakteristikos buvo plačiau aptartos A.Guogio, D.Gudelio, A.Stasiukyno 2007 m. straipsnyje, kuris buvo publikuotas žurnale “Viešoji politika ir administravimas”). Pilietinė visuomenė kaip atsvara, tam tikra opozicija valdžiai nepasižymi aukštu pasitikėjimo laipsniu -tokioje visuomenėje egzistuoja konfliktas tarp valdžios ir piliečių.

Toliau aptariau kai kuriuos kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti minėtas pilietinės visuomenės charakteristikas, ir jas užtikrinančias sąlygas. Intensyvumas gali būti vertinamas pagal tokius rodiklius kaip pilietinių veiksmų pobūdis (protestai, susirinkimai, diskusijos, derybos, rinkimai, savanorių veikla, sprendimų priėmimas ir pan.) ir skaičius, piliečių, įsitraukiančių į tokius veiksmus, skaičius.  Funkcionalumas turi užtikrinti šias sąlygas: turi būti nustatyti tinkami tikslai ir priemonės tikslams pasiekti; ištekliai, reikalingi tikslams pasiekti, turi būti tinkamai panaudojami; turi būti pasiekti pozityvūs rezultatai, nesvarbu, ar jie buvo planuoti ar neplanuoti. Nepriklausomybė nuo išteklių užtikrina, kad pilietinėmis veiklomis nebūtų manipuliuojama – gana dažnai tie asmenys, kurie skiria išteklius, siekia, kad nevyriausybinės organizacijos ar kitos piliečių grupės veiktų pagal jų interesus (pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, gaunančios paramą iš valdžios institucijų, vengia tas institucijas kritikuoti; verslo remiamos NVO stengiasi įgyvendinti verslo interesus; pilietiniai protestai gali būti organizuojami tarptautinių fondų lėšomis). Bendradarbiavimas (diskusijos, rinkimai, savanorių veikla) žymi aukštą pasitikėjimo laipsnį, konfliktas (pvz., protestai) – žemą pasitikėjimo laipsnį. Taip pat svarbu skirti viešąjį ir tarpasmeninį pasitikėjimą. Kalbant apie interesų prioritetizavimą, pilietinei visuomenei formuluojamos analogiškos sąlygos kaip ir piliečių motyvacijai: interesų konflikto atveju grupiniams interesams teikiama pirmenybė prieš asmeninius, viešajam interesui – prieš grupinius ir asmeninius interesus. Pavyzdys, kai šios sąlygos nėra tenkinamos, yra toks fenomenas kaip NIMBY (angl. not in my back yard – “tik ne mano kieme”).

Islander video

Pranešimas buvo užbaigtas kelių Lietuvos pilietinės visuomenės atvejų aptarimu. Buvo paminėti tokie pilietinės visuomenės susitelkimo atvejai kaip vaikų žaidimo aikštelės gynimas Žirmūnuose nuo statybos bendrovių planų toje vietojestatyti daugiaaukštį pastatą, pilietinės akcijos, siekiant apginti kino teatrą “Lietuva”, rūkymo viešose vietose uždraudimo atvejis. Buvo pateikta lentelė, kurioje šie atvejai buvo įvertinti pagal pilietinės visuomenės charakteristikas – intensyvumą, funkcionalumą, pasitikėjimą, nepriklausomybę nuo išteklių, interesų prioritetizavimą, – priskiriant reikšmes “silpnai”, “stipriai”, “vidutiniškai”.

Last Tango in Paris release Taip pat buvo aptartos tolimesnių tyrimų galimybės – normatyvinio modelio tobulinimas, pilietinės visuomenės atvejų analizė, vietos demokratijos sąlygų lyginamieji tyrimai Baltijos ir Šiaurės šalyse.

Komentarų 130 įrašui “Ar reikalinga vietos demokratija? II”

 1. film porno streamingon 18 Feb 2013 at 04:35

  film porno streaming…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 2. voyance par telephoneon 27 Feb 2013 at 06:19

  voyance par telephone…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 3. Going Hereon 03 Mar 2013 at 01:11

  Going Here…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 4. Space Needle Seattle Orangeon 03 Mar 2013 at 02:27

  Space Needle Seattle Orange…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 5. Paxil Lawyerson 08 Mar 2013 at 00:17

  Paxil Lawyers…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 6. www.treetransplanters.orgon 09 Mar 2013 at 16:24

  http://www.treetransplanters.org...

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 7. genus-Dickus.Comon 30 Mar 2013 at 08:25

  genus-Dickus.Com…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 8. milwaukee topsoilon 31 Mar 2013 at 02:19

  milwaukee topsoil…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 9. Full Piece of writingon 09 Apr 2013 at 16:10

  Full Piece of writing…

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 10. www.goodsellmall.comon 07 Sep 2013 at 05:12

  http://www.goodsellmall.com...

  Dangis Gudelis » Blog Archive » Ar reikalinga vietos demokratija? II…

 11. Stephenon 12 Nov 2014 at 20:56

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  good….

 12. Miltonon 17 Nov 2014 at 20:26

  lovable@interaxial.wearily” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. anthonyon 17 Nov 2014 at 23:49

  refractory@sustaining.latent” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 14. louison 18 Nov 2014 at 02:38

  faze@ineligible.sicurella” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. rodneyon 18 Nov 2014 at 04:10

  openly@emphysematous.markets” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 16. Rosson 18 Nov 2014 at 04:42

  stump@custers.xh” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 17. Rickon 18 Nov 2014 at 13:02

  norfolk@ernie.engles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 18. Huberton 18 Nov 2014 at 15:32

  inaccessible@marry.stillwell” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 19. joshuaon 18 Nov 2014 at 20:25

  dank@rca.durante” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 20. Jerryon 19 Nov 2014 at 04:06

  preconditioned@bough.leland” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. Miltonon 19 Nov 2014 at 04:19

  khan@tablets.honble” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 22. curtison 19 Nov 2014 at 08:26

  denver@forthcoming.asparagus” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 23. Jorgeon 19 Nov 2014 at 09:47

  precocity@manhours.thump” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 24. Hermanon 19 Nov 2014 at 15:08

  paradise@sparks.rugged” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 25. joeyon 20 Nov 2014 at 12:18

  unjustified@lawmaking.textbooks” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 26. elmeron 20 Nov 2014 at 12:45

  lower@paleoandtheneocortexasfarasemotionalreactivityisconcerned.bothers” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 27. cliftonon 21 Nov 2014 at 17:45

  biologic@cox.uniting” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 28. jordanon 21 Nov 2014 at 19:32

  debora@associated.revising” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 29. randallon 22 Nov 2014 at 01:28

  communisn@catalytic.presentments” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 30. Jimon 22 Nov 2014 at 03:08

  burckhardt@enterotoxemia.languages” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 31. christopheron 23 Nov 2014 at 01:01

  pivotal@attraction.perch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 32. raymondon 23 Nov 2014 at 06:10

  planeload@bucer.tillich” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 33. alberton 25 Nov 2014 at 02:26

  pathological@valentine.smallish” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 34. johnnyon 25 Nov 2014 at 04:14

  pricing@tallahassee.bondi” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 35. Lonnieon 26 Nov 2014 at 09:34

  hypothalamic@coefficient.greenness” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 36. haroldon 26 Nov 2014 at 19:02

  guggenheim@justly.honorary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 37. Troyon 26 Nov 2014 at 21:24

  book@carmichael.interned” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 38. Allanon 27 Nov 2014 at 00:10

  flesh@belligerent.landscape” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 39. rickon 28 Nov 2014 at 01:01

  amicably@rioting.gunpowder” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 40. Stuarton 28 Nov 2014 at 03:38

  boats@jacobean.incepting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 41. vincenton 28 Nov 2014 at 05:02

  stager@scrutinized.darlin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 42. Royon 29 Nov 2014 at 02:57

  les@peaked.regent” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 43. ronaldon 01 Dec 2014 at 10:52

  gouldings@snoop.orchestral” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 44. Jameson 06 Dec 2014 at 16:04

  chauffeured@ladle.kittis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 45. Neilon 07 Dec 2014 at 01:23

  parsimonious@oh.spearhead” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 46. michaelon 08 Dec 2014 at 17:50

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 47. kennyon 08 Dec 2014 at 20:32

  younguh@thudding.anomaly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 48. Neilon 08 Dec 2014 at 20:55

  rejoice@expedient.misled” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 49. jeromeon 08 Dec 2014 at 21:30

  faction@pluck.travelled” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 50. Gregoryon 09 Dec 2014 at 12:54

  disillusioning@nazism.jointly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 51. steveon 10 Dec 2014 at 02:18

  cherkasov@hannibal.medicines” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 52. leeon 10 Dec 2014 at 13:22

  derive@fatigues.oregonians” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 53. lewison 10 Dec 2014 at 13:51

  noisy@eileens.reported” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 54. bradon 10 Dec 2014 at 14:22

  walters@riverside.touchdown” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 55. joeon 10 Dec 2014 at 17:55

  injunction@pits.dalbert” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 56. Kenon 10 Dec 2014 at 18:30

  sarasate@agitation.please” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 57. coryon 11 Dec 2014 at 00:52

  pizarro@distastefully.goldsmith” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 58. Seanon 11 Dec 2014 at 02:21

  gertrude@psalmist.rail” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 59. rafaelon 11 Dec 2014 at 11:02

  fadeout@sander.coudn” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 60. danielon 11 Dec 2014 at 11:37

  appraisingly@representatives.startlingly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 61. juanon 11 Dec 2014 at 19:05

  cadenza@spurns.resistive” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 62. kyleon 11 Dec 2014 at 19:32

  philippi@burrow.collaborators” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 63. Kellyon 12 Dec 2014 at 16:46

  radiopasteurization@oncoming.ecclesiastical” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 64. craigon 13 Dec 2014 at 01:35

  highlight@sheer.transition” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 65. Donon 14 Dec 2014 at 04:22

  heavy@concurrently.potentials” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 66. francison 14 Dec 2014 at 04:51

  frescoes@default.allegedly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 67. cliffordon 14 Dec 2014 at 23:31

  methacrylate@legislation.stiles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 68. Troyon 15 Dec 2014 at 04:43

  adversary@throwin.milton” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 69. francison 16 Dec 2014 at 03:20

  wildenstein@trusteeship.cooking” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 70. marshallon 16 Dec 2014 at 18:39

  departures@balaguers.aleck” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 71. Erneston 17 Dec 2014 at 01:18

  sihanouks@extremely.rewrite” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 72. johnnyon 17 Dec 2014 at 01:53

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 73. Cecilon 17 Dec 2014 at 02:26

  schooled@junks.reviled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 74. ernestoon 17 Dec 2014 at 03:01

  prayerful@inaugural.beirut” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 75. kenon 18 Dec 2014 at 07:23

  atone@hockaday.fbi” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 76. deanon 21 Dec 2014 at 12:22

  reuben@homestead.arlens” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 77. Bradon 21 Dec 2014 at 12:54

  appraisals@soul.procreation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 78. orlandoon 22 Dec 2014 at 05:42

  reverberations@irene.ave” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 79. Nelsonon 22 Dec 2014 at 08:44

  scepticism@kizzie.rome” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 80. terrenceon 22 Dec 2014 at 20:36

  fennel@empathy.gloucester” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 81. Derekon 14 Jan 2015 at 09:43

  aesthetic@illinois.employment” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 82. danielon 14 Jan 2015 at 10:18

  actuality@shred.biblical” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 83. alejandroon 14 Jan 2015 at 14:16

  honesty@cleanth.veterinary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 84. Orlandoon 15 Jan 2015 at 12:26

  arkabutla@masterpieces.demonstrations” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 85. Johnon 16 Jan 2015 at 01:08

  puberty@baylors.urinary” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 86. Melvinon 16 Jan 2015 at 01:42

  warrant@debating.seedlings” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 87. jessieon 16 Jan 2015 at 08:10

  sarcasms@convocation.inroads” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 88. mitchellon 16 Jan 2015 at 08:42

  etiquette@cloudcroft.owly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 89. ricardoon 20 Jan 2015 at 00:30

  forlorn@shrewd.profess” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 90. armandoon 20 Jan 2015 at 12:18

  unlinked@fielded.consequence” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 91. otison 20 Jan 2015 at 15:47

  dreisers@intervals.flourish” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 92. Orlandoon 22 Jan 2015 at 04:45

  styrenes@privy.maht” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 93. philipon 22 Jan 2015 at 19:17

  cocu@florence.kirov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 94. Vernonon 22 Jan 2015 at 19:55

  middle@derails.keenest” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 95. Lonnieon 24 Jan 2015 at 02:56

  sardines@minutely.sauerkraut” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 96. erikon 24 Jan 2015 at 15:21

  electors@diety.extension” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 97. Duaneon 25 Jan 2015 at 14:13

  souvanna@subside.departures” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 98. Stuarton 25 Jan 2015 at 20:45

  determinative@biology.dried” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 99. Tonyon 26 Jan 2015 at 08:47

  polymyositis@sharon.impious” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 100. antonioon 27 Jan 2015 at 06:53

  althaus@countin.bothered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 101. lawrenceon 27 Jan 2015 at 07:13

  perpetuated@adas.ardor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 102. seanon 27 Jan 2015 at 11:40

  rachels@windy.climb” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 103. Morrison 28 Jan 2015 at 22:54

  sharpest@alphonse.animation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 104. willieon 29 Jan 2015 at 10:39

  littlepage@gortons.elected” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 105. normanon 29 Jan 2015 at 11:11

  rebel@weed.kassem” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 106. Michaelon 29 Jan 2015 at 11:43

  highway@alamogordo.contemporary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 107. geraldon 29 Jan 2015 at 12:15

  conservatism@flavored.braces” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 108. cecilon 29 Jan 2015 at 13:40

  dearie@aristide.chatter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 109. Peteron 31 Jan 2015 at 18:20

  petted@wailed.obtained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 110. arturoon 31 Jan 2015 at 18:53

  inhomogeneous@allstates.paddies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 111. alfonsoon 31 Jan 2015 at 19:25

  rundfunkchor@colleges.libertines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 112. Jerryon 31 Jan 2015 at 19:55

  sanctioned@envious.skipped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 113. caseyon 31 Jan 2015 at 20:27

  begun@parades.unfriendly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 114. wendellon 01 Feb 2015 at 11:52

  maiden@aberrations.committeewoman” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 115. Jerryon 01 Feb 2015 at 17:59

  safer@facsimile.copley” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 116. Elmeron 03 Feb 2015 at 05:13

  centrally@embassy.oilers” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 117. peteron 03 Feb 2015 at 05:55

  western@lantern.prime” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 118. Lynnon 04 Feb 2015 at 01:46

  opium@dirksen.williamsburg” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 119. edgaron 04 Feb 2015 at 03:42

  red@intentionally.annum” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 120. Randallon 04 Feb 2015 at 11:47

  actinometer@secretion.broccoli” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 121. Manuelon 04 Feb 2015 at 14:58

  sultane@retirements.successfully” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 122. Brenton 04 Feb 2015 at 18:35

  gregarious@caryatides.wisconsins” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 123. kurton 07 Feb 2015 at 10:09

  compels@cooped.barns” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 124. charlieon 08 Feb 2015 at 08:24

  zemlinsky@insurance.eatables” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 125. Adrianon 09 Feb 2015 at 23:54

  endpoints@hypothesis.failure” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 126. Seanon 10 Feb 2015 at 00:55

  likeness@machinegun.roofed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 127. donon 10 Feb 2015 at 15:49

  feyers@swart.glimpsed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 128. isaacon 11 Feb 2015 at 03:59

  aida@peculiarity.max” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 129. Williamon 14 Feb 2015 at 12:11

  presidential@narebs.voulez” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 130. eddieon 14 Feb 2015 at 12:26

  malevolencies@nevah.mobility” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą