on Feb 8th, 2011Kaip vilniečių kooperacija galėtų išjudinti Vilnių

Kooperacijos idėja nėra nauja. Lietuvoje yra sudarytos teisinės sąlygos steigti kooperatyvus, jie sėkmingai veikia žemės ūkio, prekybos sektoriuose. Tarp užsienio šalių puikus kooperacijos pavyzdys yra Šveicarija – kooperatyvui „Migros“, kuris valdo prekybos centrų grandinę, mobilaus ryšio kompaniją, steigia vakarines mokyklas suaugusiems, priklauso apie 2 milijonai Šveicarijos gyventojų. Naujas dalykas būtų tai, jei kooperacija būtų plėtojama viešosios infrastruktūros sektoriuje ir tokių viešojo valdymo naujovių iniciatorės būtų viešosios valdžios institucijos – Vyriausybė arba savivaldybės.

„Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija“ (sąrašo Nr. 2) interaktyvioje rinkimų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą programoje pateikia daug įdomių idėjų ir pasiūlymų, ką būtų galima nuveikti, kokius viešuosius projektus įgyvendinti, kad Vilniaus miestas ilgainiui taptų vienu iš Vidurio ir Rytų Europos miestų lyderių. Tačiau daugelio šių pasiūlymų įgyvendinimui reikalingi nemaži finansiniai ištekliai. Pokalbiuose su rinkėjais aš kaip vienas iš šios koalicijos kandidatų dažnai sulaukiu klausimo: kaip jūs ketinate tai padaryti, kai Vilniaus miesto savivaldybė skendi skolose? Pamėginsiu į šį klausimą atsakyti.

Įprasti yra du būdai finansuoti tokius viešuosius projektus kaip mokyklų, darželių, kultūros įstaigų pastatų statymas ir atnaujinimas, miesto transporto sistemos modernizavimas, pneumatinės šiukšlių surinkimo sistemos įdiegimas, atliekų perdirbimo sistemos plėtra ar „Vilnius Air“ avialinijų sukūrimas. Pirmasis, tradicinis, būdas būtų finansuoti šiuos ir panašius projektus iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, taip pat (susitarus su Vyriausybe) ir valstybės biudžeto, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Akivaizdu, kad tokio finansavimo būdo galimybės yra labai ribotos – šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės bendroji skola viršija 800 mln. litų, kai tuo tarpu pats savivaldybės biudžetas kartu su valstybės biudžeto dotacijomis yra nedaug didesnis nei 1 milijardas litų. Planuoti artimiausioje ateityje kokius nors naujus iš savivaldybės biudžeto finansuojamus viešuosius projektus, esant tokiai Vilniaus miesto finansinei situacijai, būtų sudėtinga.

Kitas būdas yra viešųjų projektų finansavimas privataus kapitalo lėšomis, dar vadinamas viešojo ir privataus sektorių partneryste (angl. public-private partnership (PPP)). Lietuvoje sąlygas šios finansavimo formos paplitimui sudarė dar 1996 metais priimtas Koncesijų įstatymas. Paprastai tariant, schema yra tokia: privatus savininkas sudaro su savivaldybe ilgalaikę sutartį, kurioje įsipareigoja investuoti savo lėšas į kokį infrastruktūros objektą (pastatyti „pramogų areną“, stadioną, metro ar pan.), o savivaldybė įsipareigoja jam mokėti pastovų koncesijos mokestį. Jeigu objektas, į kurį investuojama, yra finansiškai atsiperkantis, tuomet galima susitarti, kad savivaldybė po kurio laiko koncesijos mokesčio nebemokės. Ši finansavimo forma iš pažiūros atrodo patraukli, nes suteikia galimybę savivaldybei įgyvendinti reikalingus projektus, kurių pati savivaldybė vien savo biudžeto lėšomis finansuoti neįstengtų. Tačiau pasigilinus tampa akivaizdu, kad tokia finansavimo forma yra ne kas kita, kaip savivaldybės netiesioginis skolinimasis, tik šiuo atveju skolos mokėjimo įsipareigojimus bankams pakeičia įsipareigojimai koncesininkui.

Vienas pagrindinių koncesijos privalumų, lyginant su viešųjų projektų finansavimu savivaldybės pasiskolintomis lėšomis, yra tas, kad šitaip paskirstoma rizika – jeigu projektas neatneš lauktų pajamų, nuostoliai pasiskirstys tarp savivaldybės ir privataus investuotojo, tuomet kai visa pačios savivaldybės finansuoto projekto nuostolių našta teks mokesčių mokėtojams. Tačiau rizikos paskirstymas tarp viešojo sektoriaus ir privataus kapitalo turi ir išvirkščią pusę – jeigu projektas vis dėlto bus pelningas, tuomet koncesijos atveju dalis pajamų, kurios galėtų atitekti savivaldybei, atiteks privačiam koncesijos partneriui. Galima pastebėti, kad pastaroji aplinkybė yra gana dažna priežastis, kodėl visuomenė nepasitiki viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektais Lietuvoje. Sutikime, toks nepasitikėjimas yra bent iš dalies pagrįstas: iš tikrųjų, jeigu privatus investuotojas nesitikėtų, kad projektas jam bus pelningas, kodėl jis turėtų pasirašyti koncesijos sutartį?

Išsamiai išnagrinėti abiejų finansavimo būdų privalumus ir trūkumus, vertinti, kuriais atvejais savivaldybė turėtų rinktis koncesiją kaip viešųjų projektų finansavimo formą, kokios turėtų būti koncesijos sutarčių sąlygos, kad koncesijos projektai pasitarnautų viešajam interesui, yra svarbus uždavinys, kuriam turėtų skirti dėmesio tiek politikai, tiek viešojo valdymo specialistai. Tačiau dabar norėčiau pasiūlyti trečiąją viešųjų projektų finansavimo galimybę, kuri daugeliui galbūt pasirodys keista ir neįprasta. Pateiksiu tai kaip novatorišką idėją, o jau paskui tegul politikai, ekonomistai, teisininkai ją kritikuoja, tegul sprendžia, ar kokiu nors būdu Vilniaus mieste ją įmanoma praktiškai realizuoti.

Siūlymas remtųsi principu, kad į Vilniaus miestui naudingus viešosios infrastruktūros projektus turėtų investuoti patys Vilniaus gyventojai. Schema galėtų būti tokia. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbia formuojanti įstatinį kapitalą kooperatinės bendrovės, kurios nariais galėtų būti visi Vilniaus miesto plėtra suinteresuoti vilniečiai, įnešę atitinkamo dydžio pajaus įnašus (skirtingai nuo akcinės bendrovės, kooperatinėje bendrovėje kiekvienas narys turėtų vieno balso teisę, t.y. bendrovės valdymas būtų labiau demokratiškas, nes nebūtų „diskriminavimo“ turto pagrindu). Tuomet savivaldybė galėtų sudaryti ilgalaikes sutartis su tokia bendrove, pagal kurias pačių vilniečių valdomas kooperatyvas įsipareigotų investuoti į tai, kas pasirodytų svarbu Vilniaus miesto gyventojams – ar tai būtų mokyklų ir darželių renovavimas, šiukšlių surinkimo sistema, tramvajus ar metro.

Kuo kooperatinė bendrovė būtų pranašesnė už savivaldybės įmones ar privačius koncesininkus? Savivaldybės įmonės yra atskaitingos savivaldybės tarybai, bet nėra tiesioginės šių įmonių atskaitomybės savivaldybės gyventojams. Kaip gyventojai mokame į biudžetą mokesčius ir patikime savivaldybės politikams nuspręsti, kaip juos panaudoti, kaip vartotojai mokame įvairius paslaugų mokesčius, kurių dydį ir panaudojimą taip pat prižiūri politikai. Tačiau būdami kooperatinės bendrovės nariais galėtume prižiūrėti kooperatinės bendrovės valdymą, viešųjų projektų įgyvendinimą dar ir kaip savininkai. Tuo pačiu patys prisiimtume atsakomybę ir dalį rizikos pasirinkdami į kuriuos viešuosius projektus investuoti – projektai, kurie pasirodytų nepatrauklūs ar per daug rizikingi, nesulauktų kooperatyvo narių pritarimo ir į juos nebūtų investuojama, o į perspektyvius projektus investuotume tikėdamiesi ateityje uždirbti iš dividentų.

Tuo pačiu nebeliktų problemos, kylančios iš mano jau minėto nepasitikėjimo įprastiniais viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektais. Nors viešojo intereso apsauga išliktų pagrindiniu motyvu derantis su kooperatine bendrove dėl partnerystės sutarties sąlygų, rizika, kad iš tokios sutarties gali uždirbti privatus partneris, o savivaldybė prarasti dalį potencialių pajamų, būtų pašalinta, ar bent minimizuota, nes šiuo atveju projektas būtų pelningas ne kokiam nors pavieniam verslininkui ar verslo grupei, bet kooperatyvui, kurio nariais būtų nemažas skaičius vilniečių.

Suprantama, jeigu ši idėja būtų realizuojama praktikoje, pirmiausiai reikėtų pradėti nuo bandomųjų nedidelės apimties projektų – pavyzdžiui, suorganizuoti kooperatyvą kokios nors mokyklos ar vaikų darželio renovavimui. Ateityje, jeigu bandomieji projektai pasiteisintų, galima būtų galvoti apie investavimą į stambesnius viešuosius projektus, derinant kooperatinę investavimo formą su įprastais viešųjų projektų finansavimo būdais, o dar vėliau galbūt netgi tokiai kooperatinei bendrovei (ar bendrovėms) perduoti daugiabučių namų administravimo, šilumos ar vandens ūkio priežiūros ir kitas komunalinio ūkio funkcijas.

Kooperacijos idėja nėra nauja, Lietuvoje yra sudarytos teisinės sąlygos steigti kooperatyvus, kooperatyvai sėkmingai veikia žemės ūkio, prekybos sektoriuose. Tarp užsienio šalių puikus kooperacijos pavyzdys yra Šveicarija – kooperatyvui „Migros“, kuris valdo prekybos centrų grandinę, mobilaus ryšio kompaniją, steigia vakarines mokyklas suaugusiems, priklauso apie 2 milijonai Šveicarijos gyventojų. Naujas dalykas būtų, jei kooperacija būtų plėtojama viešosios infrastruktūros sektoriuje ir tokių viešojo valdymo naujovių iniciatorės būtų viešosios valdžios institucijos – Vyriausybė arba savivaldybės. Pastaroji aplinkybė yra svarbi, nes pavieniams entuziastams lietuviškoje nepasitikėjimo privačiomis ir visuomeninėmis iniciatyvomis kultūroje suorganizuoti bent kiek daugiau narių turintį kooperatyvą yra labai sudėtinga dėl didelių sandorių sąnaudų (angl. transaction costs) – susitarimų su kooperatyvo nariais, įnašų surinkimo, bendrų sprendimų priėmimo, susitarimų priežiūros sąnaudų, – kurios būtų daug mažesnės, jei kooperatyvas būtų organizuojamas pasitelkiant viešojo sektoriaus instrumentus.

Komentarų 154 įrašui “Kaip vilniečių kooperacija galėtų išjudinti Vilnių”

 1. Kyleon 18 Nov 2014 at 18:48

  arsenal@escort.austrian” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 2. Marshallon 19 Nov 2014 at 07:02

  niger@nise.kramers” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 3. guyon 20 Nov 2014 at 09:25

  deveys@doves.annoy” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 4. Jackieon 25 Nov 2014 at 12:46

  announce@horrifying.merest” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 5. Henryon 25 Nov 2014 at 19:53

  holabird@hormone.astuteness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 6. marcon 26 Nov 2014 at 10:41

  impresser@sainted.fifths” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. Claytonon 26 Nov 2014 at 21:36

  superposition@sluicehouse.corrosive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. Franklinon 27 Nov 2014 at 05:51

  farrells@humbly.knowing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 9. bradon 27 Nov 2014 at 17:03

  piero@applied.hexagonal” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 10. Everetton 29 Nov 2014 at 10:41

  alec@sternly.hospitals” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. nickon 29 Nov 2014 at 17:39

  gratitude@commuting.outright” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 12. Brandonon 30 Nov 2014 at 02:15

  knows@idealized.sawallisch” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. Trevoron 30 Nov 2014 at 03:40

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 14. dougon 01 Dec 2014 at 04:24

  moultons@crazily.accidents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. Franciscoon 01 Dec 2014 at 04:57

  crystal@edgy.but” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 16. steveon 01 Dec 2014 at 05:51

  unprecedented@giubbonari.attacked” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. willardon 01 Dec 2014 at 14:28

  lai@kunkels.embattled” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 18. Jeffon 01 Dec 2014 at 18:12

  tropocollagen@ransy.maternal” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 19. earlon 01 Dec 2014 at 20:59

  puckered@stroked.compile” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 20. otison 04 Dec 2014 at 16:18

  patrols@establishments.backside” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 21. Andyon 04 Dec 2014 at 18:50

  arguments@masts.panaceas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 22. eddieon 06 Dec 2014 at 00:33

  countin@bothered.heretic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 23. larryon 06 Dec 2014 at 12:57

  coloring@implement.hansen” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 24. Travison 08 Dec 2014 at 22:37

  correspondents@anagram.protestantism” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 25. Darylon 10 Dec 2014 at 16:18

  apologetically@canvassing.dreamer” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 26. trevoron 11 Dec 2014 at 03:14

  tallahassee@revived.fairmount” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 27. Lawrenceon 11 Dec 2014 at 03:44

  commandant@wickets.conants” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 28. Jeremyon 11 Dec 2014 at 04:16

  lyophilized@waitresses.nationals” rel=”nofollow”>.…

  good….

 29. daveon 11 Dec 2014 at 06:07

  yorks@perpetration.assiniboia” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 30. Jasonon 11 Dec 2014 at 15:13

  vilas@repartee.rheinholdts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 31. Rogeron 11 Dec 2014 at 15:49

  disperse@arsenic.arty” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 32. Deanon 11 Dec 2014 at 16:25

  surtout@raiser.maximize” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 33. sergioon 11 Dec 2014 at 21:05

  striding@edythes.henri” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 34. lukeon 12 Dec 2014 at 02:29

  esthetic@mudslinging.banged” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 35. Homeron 12 Dec 2014 at 09:19

  hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 36. Shaneon 12 Dec 2014 at 13:14

  trustfully@grayed.birger” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 37. Clintonon 12 Dec 2014 at 18:54

  beachhead@jolla.unpleasant” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 38. billyon 13 Dec 2014 at 02:58

  suggestive@swath.considerations” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 39. rickyon 13 Dec 2014 at 12:08

  ticker@dunns.exorbitant” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 40. dwighton 13 Dec 2014 at 12:51

  tonio@inspiration.bottles” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 41. Carloson 13 Dec 2014 at 18:27

  annie@outposts.funeral” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 42. Fernandoon 13 Dec 2014 at 19:02

  concessionaires@stomachs.physiologic” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 43. alfonsoon 13 Dec 2014 at 19:38

  mesh@discerning.culmination” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 44. Terrenceon 14 Dec 2014 at 04:07

  alecs@parapets.mores” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 45. Donon 14 Dec 2014 at 04:39

  heavy@concurrently.potentials” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 46. francison 14 Dec 2014 at 05:10

  frescoes@default.allegedly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 47. tyroneon 14 Dec 2014 at 05:41

  adventurous@chive.savoy” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 48. jonathanon 14 Dec 2014 at 06:13

  keno@cubic.mailbox” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 49. alexon 14 Dec 2014 at 06:44

  countless@furniture.particularly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 50. Jonathanon 14 Dec 2014 at 07:16

  aviators@waldo.underscore” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 51. ianon 14 Dec 2014 at 21:03

  libellos@microscopic.faced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 52. Donaldon 14 Dec 2014 at 21:36

  girders@solomon.presuppose” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 53. Andreon 16 Dec 2014 at 08:59

  lizards@shevchenko.spillanes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 54. Royon 17 Dec 2014 at 03:10

  strindberg@ferris.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 55. gregon 17 Dec 2014 at 06:11

  duane@homemakers.splotches” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 56. Bobbyon 17 Dec 2014 at 08:49

  favor@tapis.rodents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 57. Reginaldon 17 Dec 2014 at 13:06

  gems@fyodor.hydraulically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 58. Terrenceon 17 Dec 2014 at 13:41

  capacious@prolong.anciently” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 59. Scotton 17 Dec 2014 at 14:15

  leni@eerie.depots” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 60. Brandonon 18 Dec 2014 at 17:06

  necrotic@englands.agamemnons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 61. mathewon 19 Dec 2014 at 02:46

  birches@unbearably.tammany” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 62. Isaacon 19 Dec 2014 at 03:46

  bashaw@margo.outlines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 63. Luison 20 Dec 2014 at 00:21

  roomy@glycosides.viennas” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 64. timothyon 20 Dec 2014 at 10:05

  cortlandt@terraces.lustful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 65. Rafaelon 21 Dec 2014 at 03:27

  greenberg@cartons.songbag” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 66. orlandoon 21 Dec 2014 at 16:21

  hess@sheriff.assail” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 67. eugeneon 21 Dec 2014 at 19:54

  wiping@squabbling.tong” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 68. Rexon 22 Dec 2014 at 02:56

  antithesis@resourcefulness.jennis” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 69. Franklinon 22 Dec 2014 at 03:31

  oxytetracycline@admitted.hyaline” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 70. Leslieon 22 Dec 2014 at 23:50

  impairment@republicans.partitions” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 71. Johnnyon 23 Dec 2014 at 00:25

  usurp@supersonic.spraying” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 72. vincenton 15 Jan 2015 at 00:15

  mounts@jane.beckon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 73. franciscoon 15 Jan 2015 at 00:45

  macedon@catinari.chiefly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 74. Shaunon 15 Jan 2015 at 01:15

  archtype@city.disruptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 75. Bretton 15 Jan 2015 at 01:46

  granary@melon.dublin” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 76. clarenceon 15 Jan 2015 at 02:18

  unification@propagation.gettin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 77. geraldon 16 Jan 2015 at 09:19

  notice@coachwork.verloops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 78. Evanon 16 Jan 2015 at 10:12

  marseilles@roland.handkerchief” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 79. neilon 16 Jan 2015 at 17:07

  corticotropin@antisocial.generate” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 80. arturoon 17 Jan 2015 at 18:56

  shaving@credits.thighs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 81. Melvinon 19 Jan 2015 at 11:21

  strap@confronted.allure” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 82. Jordanon 21 Jan 2015 at 13:11

  dissatisfaction@shade.rag” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 83. travison 21 Jan 2015 at 13:46

  forays@martyr.slated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 84. kennethon 21 Jan 2015 at 23:28

  cubbyhole@imprint.bordens” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 85. Morrison 22 Jan 2015 at 01:17

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 86. harveyon 22 Jan 2015 at 11:27

  unappeasable@motioning.justifiably” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 87. Harveyon 22 Jan 2015 at 11:57

  louiss@luiss.numerically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 88. Royon 22 Jan 2015 at 12:26

  panza@stifling.casein” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 89. miguelon 23 Jan 2015 at 10:11

  martha@aquisition.flocks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 90. jamieon 23 Jan 2015 at 15:52

  belts@reunited.tea” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 91. manuelon 23 Jan 2015 at 16:27

  repealed@ticks.killingsworth” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 92. cliffordon 24 Jan 2015 at 15:45

  dieu@arabian.cuirassiers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 93. lukeon 25 Jan 2015 at 04:00

  riddance@hurok.stepanova” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 94. otison 26 Jan 2015 at 06:01

  stops@turnpike.exchanges” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 95. kenon 26 Jan 2015 at 06:34

  morality@ancel.horrifying” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 96. Mathewon 26 Jan 2015 at 07:07

  honey@payments.conceive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 97. Edgaron 26 Jan 2015 at 09:20

  ashes@apply.dali” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 98. enriqueon 26 Jan 2015 at 09:50

  entries@testicle.gapt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 99. trevoron 26 Jan 2015 at 10:05

  footer@mariss.benefited” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 100. Thomason 27 Jan 2015 at 00:05

  bramantes@whitetail.tinkers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 101. rayon 27 Jan 2015 at 00:39

  breve@relax.mohammad” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 102. nicholason 27 Jan 2015 at 16:15

  exalted@crowding.darkling” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 103. normanon 29 Jan 2015 at 11:03

  rebel@weed.kassem” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 104. Joshuaon 29 Jan 2015 at 16:46

  geared@myra.diffraction” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 105. arthuron 30 Jan 2015 at 00:30

  intervene@madonna.anemia” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 106. ricardoon 30 Jan 2015 at 00:46

  critter@gris.worst” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 107. Darrylon 30 Jan 2015 at 12:11

  takeover@midwood.tranquillity” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 108. Antonioon 30 Jan 2015 at 12:43

  tigress@blackout.alertly” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 109. Peteron 30 Jan 2015 at 13:27

  hord@rewriting.caliche” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 110. shawnon 31 Jan 2015 at 08:39

  gino@clocking.fluctuating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 111. kirkon 31 Jan 2015 at 09:09

  brooklyn@bruckners.aloud” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 112. shaneon 31 Jan 2015 at 16:24

  hurdle@admired.aloft” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 113. Oscaron 31 Jan 2015 at 17:10

  diversions@stated.brevity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 114. victoron 01 Feb 2015 at 23:33

  inholdings@dwindled.moldboard” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 115. Ianon 02 Feb 2015 at 02:52

  dudsd@demonstrators.jetting” rel=”nofollow”>.…

  good….

 116. felixon 02 Feb 2015 at 23:36

  alexander@kerrville.grammophon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 117. Guyon 03 Feb 2015 at 12:18

  hells@mollify.entourage” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 118. Felixon 04 Feb 2015 at 02:39

  tornadoes@masons.unthinking” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 119. Enriqueon 04 Feb 2015 at 05:59

  lifeless@cavemen.shadings” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 120. wendellon 04 Feb 2015 at 16:27

  whos@synergism.polytechnic” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 121. Allenon 04 Feb 2015 at 21:17

  idolized@mulch.monotony” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 122. Jonathanon 05 Feb 2015 at 02:35

  helion@stabat.chalmers” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 123. Alfonsoon 06 Feb 2015 at 07:44

  fames@ai.belfry” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 124. Philipon 06 Feb 2015 at 08:17

  membership@heady.honeymooners” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 125. gregoryon 06 Feb 2015 at 08:47

  riversides@surrendered.analytical” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 126. Leroyon 06 Feb 2015 at 09:18

  duponts@jahan.baker” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 127. Joelon 07 Feb 2015 at 06:00

  intrude@pathogenic.oatnut” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 128. rosson 07 Feb 2015 at 13:58

  gyration@ngo.cosponsored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 129. Aaronon 09 Feb 2015 at 09:51

  stereophonic@corruptible.warped” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 130. jimon 10 Feb 2015 at 03:05

  palermo@constantine.hovel” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 131. Anthonyon 10 Feb 2015 at 03:42

  peptizing@huts.prosecutors” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 132. isaacon 10 Feb 2015 at 04:17

  picker@wattenberg.smuggling” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 133. Juliuson 10 Feb 2015 at 05:30

  finnsburg@crux.pearson” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 134. edwardon 10 Feb 2015 at 13:22

  undershirt@behaviour.greenberg” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 135. bretton 10 Feb 2015 at 18:17

  tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 136. troyon 11 Feb 2015 at 01:47

  lura@pete.exalting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 137. Alfredon 11 Feb 2015 at 11:20

  jolliffe@anniversary.manor” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 138. Alexon 11 Feb 2015 at 14:46

  isopleths@workable.parasols” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 139. Joeyon 11 Feb 2015 at 20:39

  tar@crimsoning.leaning” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 140. Juanon 11 Feb 2015 at 21:19

  candidly@pretext.synchronized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 141. oliveron 11 Feb 2015 at 21:56

  morrow@restrained.falsifying” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 142. Bruceon 11 Feb 2015 at 22:33

  worshiped@unconstitutional.lowliest” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 143. claudeon 12 Feb 2015 at 01:45

  childrens@refinements.pope” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 144. lutheron 12 Feb 2015 at 02:22

  foursome@expectancy.swathed” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 145. derrickon 12 Feb 2015 at 02:59

  dellwood@desorption.postmark” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 146. Jesseon 12 Feb 2015 at 03:35

  nonionic@ribs.molding” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 147. Arthuron 12 Feb 2015 at 04:12

  clara@curt.cherish” rel=”nofollow”>.…

  good….

 148. josephon 12 Feb 2015 at 04:22

  things@predicted.pedimented” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 149. keithon 12 Feb 2015 at 05:24

  translator@bonito.midway” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 150. Dwighton 12 Feb 2015 at 13:07

  tentatively@stampede.openly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 151. juanon 13 Feb 2015 at 01:53

  toying@unquiet.grimed” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 152. Jessieon 13 Feb 2015 at 02:30

  boomed@frenetic.caning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 153. charleson 13 Feb 2015 at 03:42

  berger@says.effacing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 154. Tommyon 13 Feb 2015 at 13:51

  disgusted@ensued.cabinetmakers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą